Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie posiada certyfikaty na:

1. System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015

Uzyskanie pozytywnej opinii przez komisję certyfikacyjną jest równoznaczne z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla klienta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania przychodnią
 • Szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
 • Wzmocnienie pozycji przychodni w rynkowym systemie udzielania świadczeń
 • Poprawa wizerunku przychodni
 • Wzrost wiarygodności i zaufania do przychodni w oczach potencjalnych klientów
 • Zgodność z zaleceniami norm ISO coraz częściej wymagana jest przez krajowe i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie
 • Posiadanie certyfikatu ISO stanowi coraz bardziej liczące się kryterium wyboru i oceny rynkowej ze strony klientów

Wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/ IEC 27001:2017

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

 • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar)
  (pro-aktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń);
 • przygotowanie placówki  na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację)
 • spełnienie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w tym zakresie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją;
 • odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych;
 • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji.