Obowiązek informacyjny dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Miejska Przychodnia Zdrowia
  z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Spokojnej 10, reprezentowana przez Dyrektora MPZ;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: mpz@bitserwis.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2
  lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych oraz czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Pacjent posiada prawo do przenoszenia danych;
 8. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.