Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2018-2019

OGŁOSZENIE z dn. 10.12.2018 r.
Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(Dz.U. 2018 poz.160 z późn. zm.) ogłasza:
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Część nr 1 – Usługi zdrowotne – lekarz POZ.
Część nr 2 – Usługi zdrowotne – lekarz laryngolog.
Część nr 3 – Usługi zdrowotne – lekarz ginekolog.
Część nr 4 – Usługi zdrowotne – lekarz okulista.
Część nr 5 – Usługi zdrowotne – lekarz endokrynolog.
Część nr 6 – Usługi zdrowotne – lekarz radiolog.
Część nr 7 – Usługi zdrowotne – lekarz neurolog.
Część nr 8 – Usługi zdrowotne – lekarz diabetolog.
Część nr 9 – Usługi zdrowotne – lekarz dermatolog.
Część nr 10 – Usługi zdrowotne – lekarz urolog.
Część nr 11 – Usługi zdrowotne – lekarz ortopeda.
Część nr 12 – Usługi zdrowotne – lekarz chirurg.
Część nr 13 – Usługi zdrowotne – psycholog/psychoterapeuta.
Część nr 14 – Usługi zdrowotne – medycyna pracy.

Umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 01.01.2019r do 31.12. 2019 r. Strony przewidują możliwość przedłużenia niniejszej umowy na podstawie aneksu podpisanego nie później niż miesiąc przed upływem terminu zakreślonego w umowie.
Zmiany umowy w czasie jej trwania możliwe będą tylko w przypadkach określonych w umowie.

Ofertę należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach, oznaczonych napisem
„Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : ………………………………
nie otwierać przed dniem 27.12.2018 r godz.13.30”
do dnia 27.12.2018 r. do godz. 13.30, w siedzibie MPZ w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków.
Oferty nadesłane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmie
się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

Oferty mogą składać podmioty będące podmiotami leczniczymi lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedziny medycyny, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz :
– posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu,
– ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert i wzorem umowy, można pobrać od dnia 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój 24, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej www.mpzozorkow.pl

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone do dn.31.12.2018 r. na stronie internetowej www.mpzozorkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Dyrektor MPZ w Ozorkowie
Elżbieta Świderska

Załączniki:

SWKO (szczegółowe warunki konkursu ofert) -1

Załącznik Nr 2 – wzór umowy specjalistyka

Załącznik nr 3 wzór umowy POZ

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Leave a reply