Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2018: Część nr 1 – Usługi zdrowotne – lekarz radiolog.

OGŁOSZENIE z dn. 09.01.2018 r.

Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1, działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(Dz.U. 2015 poz.618 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
Część nr 1 – Usługi zdrowotne – lekarz radiolog.  

Umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług zdrowotnych zostaną zawarte na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12. 2018r.

Zmiany umowy w czasie jej trwania możliwe będą   tylko w przypadkach określonych w umowie.

Ofertę należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach, oznaczonych napisem

Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : usługi zdrowotne – lekarz radiolog. Nie otwierać przed dniem 18.01.2018r godz.13.30”

do dnia 18.01.2018r. do godz. 13.30, w siedzibie MPZ w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków pokój 101.

Oferty nadesłane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.Za datę złożenia oferty przyjmie się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

Oferty mogą składać podmioty będące podmiotami leczniczymi lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedziny medycyny, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz :

– posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu

– ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami , w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert i wzorem umowy, można pobrać od dnia 27 listopada 2017 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej www.mpzozorkow.pl.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone do dn.23.01.2018 r. na stronie internetowej www.mpzozorkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności , nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                                                             Dyrektor MPZ w Ozorkowie

                                                                                                                             Andrzej Fijałek

[gview file=”https://www.mpzozorkow.pl/wp-content/uploads/2018/01/Załącznik-Nr-2-wzór-umowy-rtg-1.pdf”]

[gview file=”https://www.mpzozorkow.pl/wp-content/uploads/2018/01/Załącznik-Nr-2-wzór-umowy-rtg-1.docx”]

[gview file=”https://www.mpzozorkow.pl/wp-content/uploads/2018/01/Załącznik-Nr-1-Formularz-ofertowy-rtg-2018.pdf”]

[gview file=”https://www.mpzozorkow.pl/wp-content/uploads/2018/01/Załącznik-Nr-1-Formularz-ofertowy-rtg-2018.docx”]

                                                                                                                            

Leave a reply