Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2019-2020

OGŁOSZENIE z dn. 09.12.2019 r.

Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie ul. Wigury 1, działając na podstawie przepisu art. 26  i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(Dz.U. 2018 poz.160 z późn. zm.)  ogłasza:

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Część nr 1 – Usługi zdrowotne –  lekarz POZ

Część nr 2 – Usługi zdrowotne – lekarz laryngolog

Część nr 3 – Usługi zdrowotne – lekarz ginekolog

Część nr 4 – Usługi zdrowotne – lekarz okulista

Część nr 5 – Usługi zdrowotne – lekarz endokrynolog

Część nr 6 – Usługi zdrowotne – lekarz radiolog

Część nr 7 – Usługi zdrowotne – lekarz neurolog

Część nr 8 – Usługi zdrowotne – lekarz diabetolog

Część nr 9 – Usługi zdrowotne – lekarz dermatolog

Część nr 10 – Usługi zdrowotne – lekarz urolog

Część nr 11 – Usługi zdrowotne – lekarz ortopeda

Część nr 12 – Usługi zdrowotne – lekarz chirurg

Część nr 13 – Usługi zdrowotne – psycholog/psychoterapeuta

Część nr 14 – Usługi zdrowotne – medycyna pracy

Część nr 15 – Usługi zdrowotne –  poradnia dla dzieci

Umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług zdrowotnych  zostaną zawarte na okres od  01.01.2020r  do 31.12. 2020 r. Strony przewidują możliwość przedłużenia niniejszej umowy  na podstawie aneksu podpisanego nie później niż miesiąc przed upływem terminu zakreślonego w umowie.

Zmiany  umowy  w  czasie  jej  trwania  możliwe  będą   tylko w przypadkach określonych w umowie.

Ofertę należy składać, pod rygorem odrzucenia,  w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach   ,oznaczonych  napisem

Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : ……………………………… nie otwierać przed dniem  23.12.2019 r godz.13.00” – liczy się data wpływu )

do dnia 23.12.2019 r. do godz. 13.30, w siedzibie MPZ w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków.

Oferty nadesłane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmie się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

Oferty mogą składać podmioty będące podmiotami leczniczymi lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedziny medycyny, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej  oraz : – posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu ,

– ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami , w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert  i wzorem umowy, można pobrać od dnia 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój 24, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej  www.mpzozorkow.pl.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone do dn.31.12.2019 r. na stronie internetowej www.mpzozorkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania .

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności , nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.        

                                                                          Dyrektor MPZ w Ozorkowie

                                                                                 Elżbieta Świderska

Załączniki:

SWKO 2020

Załącznik Nr 2 – wzór umowy specjalistyka

załącznik nr 3 wzór umowy POZ

https://mpzozorkow.pl/wp-content/uploads/2019/12/formularz-ofertowy-zał.nr-1.doc

Leave a reply